Miejski Dom Kultury

W augustowie

Aktualizacja regulaminu imprez

16 czerwca 2021r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu imprez organizowanych przez Augustowskie Placówki Kultury na czas trwania pandemii COVID-19

 1. Wstęp na teren imprezy jest możliwy wyłącznie za okazaniem karty wstępu wystosowanej przez Organizatora.
 2. Poprzez zakup lub odbiór karty wstępu uczestnik akceptuje regulamin imprezy, na którą została wydana niniejsza karta.
 3. Karty wstępu na imprezę możliwe są do nabycia tylko i wyłącznie:
  1. w przedsprzedaży w siedzibie Miejskiego Domu Kultury, ul. Nowomiejska 41. W ramach przedsprzedaży organizator wprowadza możliwość rezerwacji telefonicznej (87 643 36 59). Zarezerwowaną kartę wstępu należy wykupić w ciągu 72 godzin osobiście w siedzibie MDK lub dokonując wpłaty na konto w Banku Polska Kasa Opieki SA 39 1240 5211 1111 0000 4921 2745, w treści przelewu należy wpisać nazwisko, które podano przy rezerwacji oraz ilość kart wstępu, za które uiszcza się opłatę, nazwę wydarzenia.
  2. w dniu imprezy w kasie (w przypadku gdy nie zostanie wyprzedana całkowita pula kart wstępu w przedsprzedaży).
 4. Uczestnik przed wejściem na imprezę jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, w oświadczeniu zobowiązany jest do podania swoich danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu). W przypadku wykrycia, że osoba zakażona wirusem COVID-19 brała udział w wydarzeniu, Organizator przekaże dane kontaktowe wszystkich uczestników służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako "RODO") informujemy, że administratorem danych osobowych są Augustowskie Placówki Kultury. Z administratorem można się skontaktować bezpośrednio w siedzibie pod adresem Rynek Zygmunta Augusta 9, 16- 300 Augustów, telefonicznie 87 643 36 59 lub za pomocą poczty elektronicznej apk.mdk.augustow@poczta.fm. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej kontakt.itrs@gmail.com. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w związku z realizacją wydarzenia, w tym:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas panującej epidemii wirusa COVID-19, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu) będą przechowywane przez okres 2 tygodni po zakończeniu wydarzenia.
  2. promocji działań administratora poprzez publikację wizerunku uczestników w mediach (strona internetowa www.apk.augusow.pl, portal społecznościowy Facebook). Podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Organizatora określonych mediów lub do czasu wycofania zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
   Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, jeśli przetwarzanie odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika, ma on prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, bez wpływu na prawo przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Jeśli uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma on prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   Odbiorcami danych osobowych uczestnika mogą być służby sanitarne dla spełnienia obowiązku realizowanego w interesie publicznym, oraz w przypadku przetwarzania wizerunku – podmioty świadczące usługi na rzecz administratora w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, w tym podmioty tj. Facebook Inc., Google, dostawca strony internetowej Organizatora. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba, że podmioty świadczące usługi informatyczne, wskazani jako odbiorcy danych, będą wykorzystywać serwery zlokalizowane poza obszarem Unii Europejskiej. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych przez wskazanych odbiorców prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności dostępnymi na stronach internetowych ww. podmiotów.
 6. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy oraz oświadcza, iż sprzęt obsługujący imprezę jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne i bezpieczne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
 7. Na organizowanych wydarzeniach obowiązują limity ilości uczestników zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów, w przypadku zmiany Rozporządzenia o przekształceniu imprezy z imprezę masową decyduje organizator.
 8. Do limitów, o których mowa w pkt. 7 nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które przy wejściu dobrowolnie okażą certyfikat szczepienia.
 9. W wydarzeniach mogą brać udział osoby zdrowe, bez objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszności.
 10. Przy wejściu na teren organizowanego przez APK wydarzenia uczestnik ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust.
 11. Uczestnicy wydarzeń mają obowiązek utrzymywania 1,5 m dystansu w przypadku braku wyznaczonych miejsc (nie dotyczy osób, które mieszkają razem lub uczestniczących z dzieckiem poniżej 13. roku życia oraz z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).
 12. Karta wstępu uprawnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy. Po opuszczeniu imprezy nie uprawnia do ponownego wstępu na jej podstawie.
 13. Zwrot ceny uiszczonej przy zakupie karty wstępu jest możliwy nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem imprezy.
 14. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu karty wstępu, gdy jej niewykorzystanie jest zawinione przez Konsumenta, a w szczególności poprzez niezastosowanie się do regulaminu imprezy.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników imprezy jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa ds. Wykroczeń.
 17. Organizator ma prawo odmówić wstępu posiadaczowi kart wstępu zakłócającemu ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza, jak również osobom wykazującym, według uznania służb ochrony imprezy, objawy nadmiernego spożycia alkoholu lub spożycia substancji odurzających.
 18. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub niestosowania się do niniejszego regulaminu ochrona imprezy jest uprawniona wezwać Uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 19. W przypadku szczególnie poważnego zakłócania ładu i porządku jak bójki, pobicia, wymuszenia, kradzieże, handel nielegalnymi substancjami lub produktami, bądź prowadzenie bez zezwolenia organizatora działalności komercyjnej na terenie imprezy albo dokonywanie profesjonalnych nagrań rejestrujących przebieg imprezy organizator ma prawo z zastosowaniem środków przymusu zatrzymać sprawcę i wezwać policję oraz usunąć osobę dopuszczającą się zakłóceń z terenu imprezy za odebraniem biletu bez zwrotu kwoty uiszczonej przy zakupie biletu i zakazem ponownego wstępu.
 20. Organizator ma prawo odmówić wstępu osobom wnoszącym na teren imprezy napoje, jedzenie lub u którego stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, bądź innych środków odurzających; jakiejkolwiek broni; posiadaczowi butów okutych metalem oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych uczestników imprezy, a także gadżetów, które mogą spowodować zakłócenie prawidłowego przebiegu imprezy np. lasery punktowe, syrena, gwizdek.

Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 02 września

Oświadczenie organizatora

Planowaliśmy uraczyć Was koncertem jednego z najlepszych artystów polskiej sceny hip-hopowej w programie 10. Urodzin DKF-u KINOCHŁON. Niestety, nie udało się...

więcej

Opublikowano 05 sierpnia

Augustów jak malowany – malowany historią

Zapraszamy Dzieci z Augustowa i okolic w wieku od 7 lat do wzięcia udziału w fantastycznym projekcie. Nasze przedsięwzięcie to cykl bezpłatnych plenerów malarskich w miejscach już nieistniejących lub pełniących teraz inną funkcję niż kiedyś.

więcej

Opublikowano 25 maja

Dzikie Ballady Adama M.

Na deskach Miejskiego Domu Kultury

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...