Statut APK

Statut Augustowskich Placówek Kultury

§1

Augustowskie Placówki Kultury, w skład wchodza

 1. Miejski Dom Kultury
 2. Meijska Biblioteka Publiczna
 3. Muzeum Ziemi Augustowskiej

sa samorządową instytucją kultury, ktorej organizatorem jest gmina - Miasto Augustów

§2

Augustowskie Placówki Kultury działają w szczególności na podstawie

 1. Uchwały Nr IX/80/91 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 marca 1991 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnejAugustowkie Placówki Kultury
 2. Ustawy z dnia 26 paxdziernika 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity z dnia 1997 r. nr. 110 poz. 721 z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr. 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami)
 4. Ustawy z dnia 21 listopadas 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr. 5 poz. 24 z póxniejszymi zmianami)
 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr. 122 poz. 591 z pózźniejszymi zmianami)
 6. Postanowienia ogólne statutu

§3

Augustowskie Placówki Kultury posiadają osobowość prawną

§4

Siedzibą Augustowskich Placówek Kultury jest miasto Augustów

 1. Miejski Dom Kultury Rynek Z. Augusta 9
 2. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Hoża 7
  Filia Nr. 1 ul. Nowomiejska 100 a
  Filia Nr. 2 ul.Tartaczna
 3. Muzeum Ziemii Augustowskiej ul. Hoża 7
  Muzeum Etnograficzne ul. Hoża 7
  Muzeum Kanału Augustowskiego ul. 29 Listopada

§5

Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Augustowskich Placówek Kultury

§6

Augustowskie Placówki Kultury zwane dalej APK prowadzą działalność przede wszystkim na terenie miasta Augustowa. APK moga prowadzić działalność poza miastem Augustowem w celu upowszechnienia działalności kulturalnej i artystycznej mieszkańców miasta mając na względzie podtrzymanie i tworzenie poczucia wspólnoty kulturowej mieszkańców miasta z regionem.

§7

Organizację wewnętrzną APK określa regulamin organizacyjny poszerzony o regulaminy wewnętrzne z jednostek wchdzących w skład APK nadawany przez dyrektora APK po zasięgnieciu opinii organizatora oraz działających w APK związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.

§8

 1. APK zajmują się dzialalnością w zakresie upowszechniania oraz ochrony kultury a w szczególności:
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • groamdzenie, dukumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspakajanie potrzeb oraz zaintersowań kulturalnych
 2. Zadania w zakresie określonym w ust. 1 APK realizaują przede wszystkim poprzez:
  • organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
  • organizowanie indywidualnej aktywności kulturalnej
  • organizowanie imprez kulturalnych takich jak: wystawy, koncerty, odczyty, spektakle
  • współudział w organizowaniu obchodów świąt narodowych
  • integrację środowisk kombatanckich
  • organizowanie wernisaży twórców kultury (malarzy, plastyków, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy, fotografików)
  • promocjhę osiągnięć miejscowych twórców
  • współdziałanie z innymi pracownikami kultury, szkołami i zakładami pracy
  • prowadzenie bibliotek
  • prowadznie muzeów
 3. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach APK mogą realizować dodatkowe zadania a w szczególności:
  • wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innych
  • prowadzić zajęcia tematyczne i kursy
  • organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne
  • prowadzić działalność wydawniczą
  • prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego
  • prowadzić imprezy zlecone (cykliczne, okolicznościowe, rodzinne, rocznicowe itd.)
 4. Na zasadach określonych w odrębnymi przepisami APK mogą prowadzić działalność gospodarczą z której przychody przeznaczone są na realizację zadań statutowych
 5. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych

§9

 1. Meijska Biblioteka Publiczna zwana dalej MBP wchodząca w sklad APK realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
 2. Za działalnosć merytoryczną MBP odpowiedzialny jest kierownik MBP powołany przez Dyrektora APK
 3. Nadzór merytoryczny na d MBP pełni Książnica Podlaska w Białymstoku
 4. Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania MBP, w tym działających filii określa regulamin o którym mowa w §7 niniejszego statutu
 5. Za całokształt działania MBP odpowiada Dyrektor APK

§10

Muzeum Ziemi Augustowskiej zwane dalej MZA wchodzące w skład APK, działa na podstawie Ustawy z dn. 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz nieniejszego statutu.

§11

Terenem działania MZA jest obszar Powiatu Augustowskiego (Pólnocna częśćKotliny Biebrzańskiej i Południowa Równiny Augustowskiej).

§12

 1. Celem ZMA jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treeściahc gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetetycznej oraz umożliwanie kontaktu ze zbiorami.
 2. MZA realizuje cele określone w ust. 1 w szczególności poprzez:
  • gromadzenie dóbr kultury
  • inwentaryzowanie, katalogowanie, naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i innych zbiorów
  • przechowywanie gromadzonych dobr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposob dostępny do celow naukowych
  • zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz innych obiektów kultury materialnej i przyrody
  • urządzanie wystaw okolicznościowych
  • prowadznie działaności edukacyjnej
  • udpostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych
  • zapewanianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorow
  • wspólpraca z innymi placówkami muzealnymi oraz placówkami upowszechniania kultury
 3. MZA sklada się z następujacych działów:
  • Dział Etnograficzny
  • Dział Historii Kanału Augustowskiego
  • Dział Naukowow-Oświatowy
  • Dział Historyczny
 4. Za działalność merytoryczną odpowiada kustosz Muzeum, ktory może być zatrudniony na zasadach kierownika placówki
 5. Za całokształ działania MZA odpowiada Dyrektor APK

§13

 1. APK otrzymują od organizatora mienie niezbędne do prowadzneia działalności statutowej
 2. APK mogą samodzielnie zbywać oraz ze środków pozostających w ich dyspozycji samodzielnie nabywać mieie niezbędne do realizacji jego zadań z zastrzeżeniem ust. 3
 3. APK przy zbywaniu środkow trwałych stosują odpwiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych

§14

 1. Na czele APk stoi dyrektor, ktory zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz
 2. Dyrektora APK powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Augustowa. Inne czynności w zakresie sotosunku pracydyrektora, w tym ustalanie warunków pracy i płacy wykonuje Burmistrz
 3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
  • organizowanie działalności APK
  • zatwierdzanie w ramach gospodarki finansowej planu działania APK
  • zatrudnianie i zwalnianie pracownikow
  • dokonywani czynności prawnych w imieniu APK
  • reprezentowanie APK na zewnątrz
  • nadawanie i dokonywanie zmian w regulaminach organizacyjnych APK, po zasięgnięciu opinii organizatora
  • określenie w drodze regulaminu zasad wynagradzania, przyznawania pracownikom nagrod indywidualnych z funduszu załogi oraz premii z funduszu premiowania w uzgodnieniu z zadkladową organizacją związkową
  • przedstawianie corocznie do końca pażdziernika planu pracy APK na rok następny
  • przedstawienie corocznie do końca I kwartału sprawozdania Zarządowi Miasta Augustowa z działalności za rok ubiegły

§15

 1. APK otrzymują od Miasta Augustowa roczną dotację celową na prowadzneie działaności statutowej
 2. Środki z prowadzonej działaności gospodarczej APK przeznaczają na działalnośc statutową
 3. APK mogą pozyskiwać środki finansowe także w drodze darowizn i zpaisów oraz dotacji udzielanych przez inne niż Miasto Augustów podmioty

§16

 1. Wartośc majątku APK odzwierciedla fundusz APK
 2. Dyrektor przestawia stan funduszu APK w corocznym sprawozdzaniu o którym mowa w §14 ust.2 lit. i

§17

 1. Podstawą działalności finansowej APK jest zatwierdzony przez dyrektora plan działalności
 2. Plan działania zawiera:
  • plan przychodów i kosztów
  • plan remontów, inwestycji i konserwacji środków trwałych
 3. Sprawozdanie z działalności APK dyrektor zawiera w corocznym sprawozdaniu o ktorym mowa w §14 ust.2 lit. i

§18

APK tworzą fundusz załogi z przeznaczenim na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom oraz fundusz premiowania. Zasady gospodarowania funduszami określa dyrektor w odrębnym regulaminie w uzgodnieniu z zakladową ortganizacją związkową

§19

 1. APk prowadzą rachunkowość zgodną z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 2. APK zobowiązane jest do stosowania zasad rachunkowości w sposob prawidłowy zapewniając jasne i rztelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego

§20

 1. Zarząd Miasta Augustowa lub uprawnione przez niego osoby mają prawo przeprowadzania w każdym czasie kontroli APK pod względem wykorzystania udzielonych dotacji
 2. Osoby dokonujące kontroli związane są tajemnicą służbową

§21

Zmiany w Statucie wprowadzane są w trybie właściwym dla jego uchylenia.

§22

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Miejską w Augustowie

Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 06 sierpnia

Folkowe wspomnienie wiosny

W niedzielę 2 sierpnia w augustowskim amfiteatrze odbyła się kolejna odsłona projektu „Kultura na każdą porę roku” - zapraszamy do przejrzenia relacji i zdjęć z wydarzenia.

więcej

Opublikowano 28 lipca

Koncert Augustowskiej Orkiestry Dętej

W niedzielę 26 lipca drzewa w augustowskim parku przy Rynku Zygmunta Augusta szumiały w rytm dźwięków, jakimi poczęstowała nas działająca przy Augustowskich Placówkach Kultury Augustowska Orkiestra Dęta.

więcej

Opublikowano 27 lipca

Kultura na każdą porę roku – Lato pod Gwiazdami

W piątek 24 lipca w amfiteatrze nad Neckiem odbył się niezwykle energetyczny koncert p.h. „Lato pod Gwiazdami”, będący częścią projektu „Kultura na każdą porę roku”.

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...