Zorientuj się na Niepodległą

Logo Niepodległej oraz logotypy czterech sponsorów

Augustowskie Placówki Kultury, Nadleśnictwo Augustów i Stowarzyszenie Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz Mogił Wojennych „Leśni” serdecznie zapraszają do udziału w rowerowej grze terenowej „Zorientuj się na Niepodległą”, która odbędzie się w sobotę 22 września 2018 r.

Trasę gry oparliśmy na „Szlaku Orła Białego”, który przebiega przez miejsca związane z walką o niepodległość. W ramach zabawy zaplanowaliśmy dwie trasy - rodzinną o długości ok. 14 km oraz dla uczestników indywidualnych i drużyn, o długości ok. 30 km.

Pokonując wybrany przez siebie dystans uczestnicy będą gromadzili informacje o historii regionu i odpowiadali na pytania, na podstawie informacji, które znajdą na szlaku oraz kompletowali pamiątkowe widokówki.

Na mecie przewidziano atrakcje w postaci konkursów, wspólnego śpiewania pieśni wojskowych przy ognisku oraz drobnego poczęstunku. Na najszybszych i najlepiej odpowiadających uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Nagrodzimy również uczestnika gry, który wymyśli najciekawszą stylizację wpisującą się w hasło „Polacy w drodze do Niepodległej”.

W trakcie rozgrywania konkursów odbędzie się uroczyste otwarcie miejsca popasowego na Szlaku Konnym Puszczy Augustowskiej i Mazur. Uroczystość uświetnią pokazy hippiczne w wykonaniu ośrodków jeździeckich związanych ze szlakiem. Zobaczyć będzie można m. in.:

 • pokazy sprawności kawaleryjskiej,
 • pokazowy trening skokowy, ujeżdżeniowy i w stylu naturals,
 • kadryle jeździeckie,
 • pokaz koni arabskich i fryzyjskich,
 • pokaz stylu western.

Wykonawcami będą konie, amazonki i jeźdźcy reprezentujący:

 • Stadninę Koni Żarnowo,
 • Ośrodek Jeździecki OSTOJA,
 • STAJNIĘ 58,
 • Grupę Rekonstrukcji Historycznych Garnizon Suwałki,
 • Stajnię Wojdy,
 • Ranczo Arabians Olecko.

Dla wszystkich chętnych możliwość „pierwszego kontaktu” ze szlachetną sztuką jeździecką (w tym dosiadanie konia) w wybranym stylu – klasycznym , kawaleryjskim, natural, western. Miejscem startu i mety będzie „popas” nad jeziorem Studzienicznym przy wiacie, w pobliżu stanicy wodnej Swoboda.

Weź udział w grze i świętuj z nami 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!

Szczegóły na temat gry (regulamin, karta zgłoszenia) dostępne są na stronie www.apk.augustow.pl w zakładce „Zorientuj się na Niepodległą”.

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy w terminie od 10 do 20 września 2018 r.

Gra organizowana jest w ramach projektu „Zorientuj się na Niepodległą” otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

Regulamin gry terenowej "zorientuj się na niepodległą"

I. Przepisy ogólne

 1. Gra odbędzie się w dniu 22 września 2018 r. o godzinie 11.00 (trasa dłuższa) i 11:30 (trasa rodzinna) (start na popasie nad jeziorem Studzieniczne – w pobliżu Stanicy PTTK Swoboda).
 2. Gra organizowana jest przez Augustowskie Placówki Kultury, Nadleśnictwo Augustów, Stowarzyszenie Poszukiwań Miejsc Walk i Martyrologii oraz Mogił Wojennych „Leśni”.
 3. Gra odbędzie się na terenie Puszczy Augustowskiej, w trzech kategoriach: rodzinna (trasa o długości do 14 km) oraz indywidualna i drużynowa (o długości ok 30 km).
 4. Gra jest otwarta dla wszystkich osób. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą wziąć udział w grze tylko za zgodą osób dorosłych (rodziców lub opiekunów), w drużynach lub rodzinach. Formularz zgłoszenia muszą podpisać opiekunowie prawni.
 5. Organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników gry oraz nagrody dla zwycięzców.
 6. Uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Udział w grze jest bezpłatny.
 7. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

II. Przepisy szczegółowe

II.1 Cel gry

Celem gry jest upowszechnianie wiedzy na temat trudnej drogi do odzyskania niepodległości, oraz przybliżenie historii zrywów niepodległościowych i związanych z nimi osób i formacji oraz zdobycie przez to jak największej liczby punktów w jak najkrótszym czasie.

Punkty zdobywa się poprzez dotarcie do punktów kontrolnych, zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi na pytanie na karcie, którą każdy uczestnik/ drużyna lub rodzina, otrzyma w miejscu startu. Odpowiedzi będzie można udzielać na podstawie wiadomości dostępnych w punktach kontrolnych, na tablicach informacyjnych i kodach QR.

II.2 uczestnictwo

 1. W grze mogą startować uczestnicy indywidualni lub drużyny oraz rodziny liczące od 2 do 6 osób. W każdej drużynie musi być minimum jedna osoba powyżej 18 roku życia, a w każdej rodzinie - minimum jedno dziecko w wieku do 12 lat.
 2. Zgłoszenia uczestników dokonywane są drogą mailową na adres: beata.zukowska@apk.home.pl lub osobiście w godzinach pracy Miejskiego Domu Kultury, Rynek Zygmunta Augusta 9, od dnia 10 września 2018 roku – przyjęcie zgłoszenia potwierdzone zostanie drogą mailową.
 3. Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia 20 września 2018 roku.
 4. Zgłaszając uczestnika, drużynę lub rodzinę należy podać nazwisko (liczebność drużyny lub rodziny, skład osobowy wraz z wiekiem uczestników) oraz numer telefonu, który będzie używany podczas gry, wypełniając załącznik nr 1 dla każdego uczestnika oraz załącznik nr 2 dla drużyny oraz załącznik nr 3 dla rodziny.
 5. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej, zobowiązani są dostarczyć oryginały dokumentów Organizatorowi najpóźniej na pół godziny przed startem.
 6. Maksymalna liczba drużyn, rodzin i uczestników indywidualnych wynosi 200.

II.3 Przebieg gry

 1. Uczestnicy proszeni są o przybycie na miejsce startu najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem gry.
 2. Uczestnicy startują z miejsca startu zgodnie z wytycznymi przekazanymi w dniu gry terenowej przez Organizatorów. Kolejność startu odbędzie się zgodnie z kolejnością przyjęcia zgłoszeń.
 3. Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania:
  1. co najmniej jednego telefonu komórkowego lub tabletu z wbudowanym aparatem fotograficznym i kamerą oraz dostępem do Internetu komórkowego;
  2. co najmniej jednego przyrządu do pisania (ołówek, długopis, pióro itp.).
 4. W momencie startu każdy: uczestnik/ drużyna/ rodzina otrzymuje mapę określającą przebieg trasy i lokalizację punktów kontrolnych (7 punktów kontrolnych na trasie rodzinnej, 10 punktów na trasie dla drużyn i uczestników indywidualnych) oraz kartę z pytaniami.
 5. Dotarcie do określonych miejsc będących punktami kontrolnymi zgodnie z mapą i wykonanie zadań oraz udzielenie prawidłowych odpowiedzi na karcie skutkuje przyznaniem punktów: za prawidłową odpowiedź 1 pkt, za prawidłowo wykonane zadanie od 0 do 6 pkt.
 6. W punktach kontrolnych uczestnicy znajdą odpowiedzi na pytania.
 7. Na przebycie trasy dłuższej uczestnicy mają 240 minut, trasy dla rodzin – 120. Po przekroczeniu w/w czasu uczestnik, drużyna lub rodzina zostaje zdyskwalifikowana.
 8. Uczestnicy poruszają się na rowerach.
 9. Organizator zapewni opiekę ratowników medycznych podczas trwania gry.
 10. Korzystanie z Internetu jest niezbędne. Przystępując do gry uczestnicy muszą posiadać zainstalowaną w telefonie lub tablecie aplikację umożliwiającą odczytanie kodów QR.
 11. Drużyny i rodziny muszą pokonać całą trasę razem, bez rozdzielania się.
 12. Po przybyciu na metę należy oddać obsłudze wypełnione karty odpowiedzi.
 13. Po weryfikacji kart odpowiedzi i podliczeniu czasów ogłaszane są wyniki. O klasyfikacji końcowej decyduje ilość punktów zdobytych podczas gry oraz czas przebycia trasy. W przypadku drużyn i rodzin liczy się czas przybycia na metę ostatniego uczestnika.
 14. W razie zdobycia przez dwoje lub więcej uczestników/ drużyn tej samej liczby punktów o kolejności końcowej decyduje czas pokonania trasy, liczony od startu danej do przybycia na metę (czas netto).
 15. Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone Organizatorom w czasie 15 minut od ogłoszenia wyników.
 16. Zwycięzcy gry w kategoriach rodzina, drużyna, uczestnik indywidualny otrzymają nagrody.
 17. Wszyscy uczestnicy gry otrzymają pamiątkowe upominki.

III. Przepisy końcowe

 1. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn.
 2. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu startu gry.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
  1. administratorem danych osobowych uczestników są Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie, Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów;
  2. został powołany inspektor danych osobowych i uczestniczy mają prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: kontakt.itrs@gmail.com;
  3. dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu realizacji gry terenowej „Zorientuj się na niepodległą” oraz promocji wydarzenia organizowanego przez APK zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) na:
   1. przetwarzania danych w postaci danych osobowych typu imię, nazwisko, oraz wizerunku w celu jego zamieszczenia na stronie internetowej oraz portalu Facebook a także nr telefonu i adres e-mail umożliwiających kontakt z uczestnikiem przed i w trakcie gry;
   2. rozpowszechniania wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego;
   3. przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA;
  4. odbiorcą danych osobowych mogą być FACEBOOK INC oraz www.apk.augustow.pl;
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez APK profilu na portalu Facebook oraz strony internetowej www.apk.augustow.pl;
  6. uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w grze;
  9. dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu;
  10. Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.
 5. Wzięcie udziału w turnieju stanowi potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Projektu „Zorientuj się na Niepodległą” otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.

Pliki do pobrania

Zgłoszenie drużyna Zgłoszenie indywidualne Zgłoszenie rodzina Regulamin
Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 05 marca

Wyniki konkursu

Konkurs plastyczny: „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki” rozstrzygnięty!

więcej

Opublikowano 13 lutego

Konkurs Plastyczny dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki”

więcej

Opublikowano 05 grudnia

Wieczoryny – kiedyści przy arbacie…

Wernisaż wystawy powarsztatowej

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...