Miejski Dom Kultury

W augustowie

OGŁOSZENIE

18 marca 2016r.

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Augustowskie Placówki Kultury
Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów
Tel. 87 643 36 59

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się 24.03.2016 r. o godz.10.00 w Sali (parter) APK w Augustowie Rynek Zygmunta Augusta 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu, dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocników osób reprezentujących te podmioty.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku trwałego.
Przedmiot przetargu, można obejrzeć w Augustowie, na terenie nieogrodzonym przy Parku Miejskim na Rynku Zygmunta Augusta. Ze względu na nieograniczony dostęp do obiektu, oględziny w godzinach dogodnych dla zainteresowanych przetargiem do dnia 21.03.2016 r., Od dnia 21.03.2016 po uzgodnieniu telefonicznym pod telefonem 87 643 36 59 w godz. urzędowania MDK.

4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży:
- Widowiskowa scena plenerowa z zadaszeniem : 10 m (szer.) x 7 m (gł.) x ok. 5 m (wys.)
- wysokość w stosunku do widowni - 1,5 m
- konstrukcja sceny dzielona na drobne elementy nadające się do transportu samochodem do 3,5 tony masy całkowitej
- zadaszenie wykonane z plandeki o gramaturze 700 g do wymiany lub gruntownej naprawy.
- podłoga sceny – deska sosnowa impregnowana do całkowitej wymiany
- schody metalowe z poręczą do dowolnego ustawienia
- 2 podesty dla akustyków niezadaszone o wymiarach: 1,5 m x 2,7 m x 1 m ,podłoga na podeście - deska sosnowa impregnowana, ze znacznymi ubytkami
- stan przedmiotu przetargu – używana całorocznie od 2000 r.

5. Cena wywoławcza:
CENA WYWOŁAWCZA: 1.511,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset jedenaście zł. 00/100)
Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w kwocie 150 zł. zł. (słownie: sto pięćdziesiąt zł. 00/100) należy wpłacić do dnia 24.03.2016 r. do godz. 10.00 na konto Sprzedającego Bank PeKaO 39 1240 5211 1111 0000 4921 2745

6. Informacje dodatkowe:
- przetarg jest prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz.761 z 2010).
- komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za używaną scenę plenerową objętą przedmiotem przetargu.
- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.
- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwracane będą w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty
- wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.
- sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu przetargu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury
Anna Jastrzębska

Augustów, 17.03.2016 r.


Augustów, dnia 24.03.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie (16-300) przy Rynku Zygmunta Augusta 9, działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113,poz.759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, zawiadamiają, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej widowiskowej sceny plenerowej, będącej własnością Augustowskich Placówek Kultury, dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie wyboru:
W drodze licytacji uzyskano najwyższą kwotę zaproponowaną przez Marka Litwina w wysokości 4.000,00 brutto (słownie zł: cztery tysiące 00/100).
Do ustnego przetargu nieograniczonego przystąpiło 3 oferentów:
- BRYGADA 2R Patrycjusz Włoskowski zam. Białystok (15-820),ul. Zagórna 11 lok.74
- Marek Litwin
- Zbigniew Jurewicz
Wszyscy oferenci spełniali warunki ogłoszonego przetargu.

Dorota Bożewicz
(Przewodnicząca Komisji Przetargowej)

Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 05 marca

Wyniki konkursu

Konkurs plastyczny: „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki” rozstrzygnięty!

więcej

Opublikowano 13 lutego

Konkurs Plastyczny dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie „Koguciki, kurki, kaczki, w kropki, w paski, w barwne szlaczki”

więcej

Opublikowano 05 grudnia

Wieczoryny – kiedyści przy arbacie…

Wernisaż wystawy powarsztatowej

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...