Miejski Dom Kultury

W augustowie

OGŁOSZENIE

18 marca 2016r.

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Augustowskie Placówki Kultury
Rynek Zygmunta Augusta 9, 16-300 Augustów
Tel. 87 643 36 59

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się 24.03.2016 r. o godz.10.00 w Sali (parter) APK w Augustowie Rynek Zygmunta Augusta 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu, dowodu wniesienia wadium, dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocników osób reprezentujących te podmioty.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku trwałego.
Przedmiot przetargu, można obejrzeć w Augustowie, na terenie nieogrodzonym przy Parku Miejskim na Rynku Zygmunta Augusta. Ze względu na nieograniczony dostęp do obiektu, oględziny w godzinach dogodnych dla zainteresowanych przetargiem do dnia 21.03.2016 r., Od dnia 21.03.2016 po uzgodnieniu telefonicznym pod telefonem 87 643 36 59 w godz. urzędowania MDK.

4. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży:
- Widowiskowa scena plenerowa z zadaszeniem : 10 m (szer.) x 7 m (gł.) x ok. 5 m (wys.)
- wysokość w stosunku do widowni - 1,5 m
- konstrukcja sceny dzielona na drobne elementy nadające się do transportu samochodem do 3,5 tony masy całkowitej
- zadaszenie wykonane z plandeki o gramaturze 700 g do wymiany lub gruntownej naprawy.
- podłoga sceny – deska sosnowa impregnowana do całkowitej wymiany
- schody metalowe z poręczą do dowolnego ustawienia
- 2 podesty dla akustyków niezadaszone o wymiarach: 1,5 m x 2,7 m x 1 m ,podłoga na podeście - deska sosnowa impregnowana, ze znacznymi ubytkami
- stan przedmiotu przetargu – używana całorocznie od 2000 r.

5. Cena wywoławcza:
CENA WYWOŁAWCZA: 1.511,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset jedenaście zł. 00/100)
Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w kwocie 150 zł. zł. (słownie: sto pięćdziesiąt zł. 00/100) należy wpłacić do dnia 24.03.2016 r. do godz. 10.00 na konto Sprzedającego Bank PeKaO 39 1240 5211 1111 0000 4921 2745

6. Informacje dodatkowe:
- przetarg jest prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz.761 z 2010).
- komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za używaną scenę plenerową objętą przedmiotem przetargu.
- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego powyżej.
- wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwracane będą w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty
- wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.
- sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu przetargu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury
Anna Jastrzębska

Augustów, 17.03.2016 r.


Augustów, dnia 24.03.2016 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Augustowskie Placówki Kultury z siedzibą w Augustowie (16-300) przy Rynku Zygmunta Augusta 9, działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113,poz.759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, zawiadamiają, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż używanej widowiskowej sceny plenerowej, będącej własnością Augustowskich Placówek Kultury, dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie wyboru:
W drodze licytacji uzyskano najwyższą kwotę zaproponowaną przez Marka Litwina w wysokości 4.000,00 brutto (słownie zł: cztery tysiące 00/100).
Do ustnego przetargu nieograniczonego przystąpiło 3 oferentów:
- BRYGADA 2R Patrycjusz Włoskowski zam. Białystok (15-820),ul. Zagórna 11 lok.74
- Marek Litwin
- Zbigniew Jurewicz
Wszyscy oferenci spełniali warunki ogłoszonego przetargu.

Dorota Bożewicz
(Przewodnicząca Komisji Przetargowej)

Ikona dymku

Aktualności

Opublikowano 02 września

Oświadczenie organizatora

Planowaliśmy uraczyć Was koncertem jednego z najlepszych artystów polskiej sceny hip-hopowej w programie 10. Urodzin DKF-u KINOCHŁON. Niestety, nie udało się...

więcej

Opublikowano 05 sierpnia

Augustów jak malowany – malowany historią

Zapraszamy Dzieci z Augustowa i okolic w wieku od 7 lat do wzięcia udziału w fantastycznym projekcie. Nasze przedsięwzięcie to cykl bezpłatnych plenerów malarskich w miejscach już nieistniejących lub pełniących teraz inną funkcję niż kiedyś.

więcej

Opublikowano 25 maja

Dzikie Ballady Adama M.

Na deskach Miejskiego Domu Kultury

więcej
Przejdź do archiwum aktualności
Ikona znacznika na mapie

Lokalizacja

Obiekty należące do APK rozlokowane są w centrum malowniczego Augustowa w województwie Podlaskim.
Dowiedz się więcej na temat działalności poszczególnych placówek:

Ikona domu kultury Dom kultury Ikona Biblioteki Miejskiej Biblioteka Ikona Muzeum Muzeum

Jak dojadę do...